Home » Sandali Lang » KAHANDAAN SA KALAMIDAD

KAHANDAAN SA KALAMIDAD

Kamakailan, nasa napabalita ang matinding tornado sa America na sumira ng maraming ari-arian at kumitil ng marami ring buhay. Ngayon buwan naman papasok ang manaka-nakang ulan na may kasamang hangin at maaari ring mauwi sa malakas na bagyo. Maisip mo rin kung ano ang iyong gagawin sakaling tumama ang ganitong kalamidad sa inyong komunidad o malapit sa iyong bahay. Maaaring isang malaking hakbang ang paghahanda sa kalamidad ngunit ito ay mahalaga; sapagkat ang kapahamakan ay maaaring mangyari anumang oras na hindi mo inaasahan. Narito ang ilang patnubay na makatutulong sa iyo at iyong pamilya bilang paghahanda sa hindi inaasahang kalamidad:

  • Magkaroon ng isang Disaster Kit – Tiyakin na abot-kamay mo ang iyong mga kailangan. Tipunin ang mga supply at ilagay sa isang lalagyan na madaling bitbitin. Ilagay ito sa isang lugar sa bahay na madaling abutin at bitbitin ng kahit sinong responsableng miyembro ng iyong pamilya kung kinakailangan ninyong mag-evacuate. Ilagay sa Disaster Kit ang mga gamot at iba pang medical supplies na tatagal ng pitong araw (at least) para sa bawat miyembro ng pamilya. Tiyakin sa takdang panahon na laging bago ang mga medisina na naroon. Maglagay din ng listahan ng mga contact number ng bawat miyembro ng pamilya bukod pa sa phonebook ng inyong cellphone.
  • Magkaroon ng plano . – Magdaos ng isang family meeting. Talakayin kung paano kayo tutugon sa isang emergency situation. Alamin ng bawat isa ang mga schedule sa trabaho at eskuwela, pati na ang mga address ng pinapasukang institution at mga telephone number niyon. Magtakda ng mga responsibilidad sa bawat responsableng miyembro ng pamilya – tulad ng kung sino ang susundo sa mga bata sa eskuwela. Magtakda ng mga lugar ng pagkikita-kita pagkatapos ng isang emergency situation, halimbawa ay ang harap ng inyong bahay. Ayon sa mga eksperto, mahalaga rin ang magkaroon ng pangalawang lugar ng pagkikita-kita, halimbawa ay sa isang tindahan o restaurant na nasa labas ng inyong pamayanan kung sakaling walang makabalik sa inyo sa bahay bunga ng kalamidad.

Itutuloy sa susunod na issue.

comments


Translate »