Home » 'WANAKOSEY » Basang sisiw

Basang sisiw

(Usapang sisiw)

“Matapos matalo nang libu-libo sa sugal, basang sisiw na umuwi si Mando habang lulugu-lugo, nakahalukipkip at hindi makausap.”

KAHULUGAN: Kaawa-awang kalagayan ng isang tao.

PAMUHATAN: Sadyang nakaaawang pagmasdan ang mga sisiw na nabasa ng ulan. Sila’y lulugu-lugo, nanginginig sa lamig, tanaw na ang balat sa manipis na balahibong kung tutuusin ay parang makapal na balbon pa lamang at karaniwa’y nagkukumpulan upang umamot ng init sa isa’t isa.

Saklaw ng mga sisiw ang konsepto ng walang kalaban-labang nilalang laban sa ginaw kung kaya palaging kinukupkop ng inahin ang mga inakay sa loob ng kanyang mapagkalingang mga pakpak. At kung alagain man ng tao ay kailangang may sapat na init sa kulungan tulad ng init mula sa bombilya.

Sa tao, ang tayutay o figure of speech na basang sisiw ay isang tiyakang paghahambing na nakapaloob sa metapora o pagwawangis.

Ang tayutay ay nagiging simile o pagtutulad kung hindi tiyak ang paghahambing at kung madadagdagan ang prase kagaya ng parang basang sisiw, kawangis ay basang sisiw, ‘tila basang sisiw, paris ng basang sisiw at iba pa.

Heto ang paningit at pangdiin: Sa magpagkupkop na inahin, hindi man anak ay inaaring kargahin sa kanyang yupyop at limlim.

comments


















Translate »